วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ(การคูณ)

การคูณจำนวนของนักเรียนชั้น ป.2 Quarter2/2554  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องการคูณ


   นักเรียนออกแบบวิธีคิดโดยผ่านการปฏิบัติ การนับจำนวนสื่อที่นำมาใช้ อาทิเช่น ไม้ตะเกียบ ลูกปัด ดอกรัก  นักเรียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆกัน แล้วช่วยกันคิด ออกแบบวิธีคิดลงในสมุดของแต่ละคน เพื่อนๆที่เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจ ครูให้ช่วยเพื่อนๆที่ยังไม่เสร็จในกลุ่ม

   สื่อและอุปกรณ์ที่ครูใช้นำมาประกอบการสอนเรื่องการคูณ

   ครูขึ้นโจทย์บนกระดานให้นักเรียนทั้ง 5 กลุ่ม ระดมความคิดทำงานลงสมุดของแต่ละคน

      นักเรียนขึ้นทำงานที่โต๊ะของแต่ละกลุ่ม แล้วเขียนคำตอบจากการนับลูกปัด นับดอกรัก ลงในสมุด
 
 เขียนออกแบบคำตอบลงในสมุด เช่น 3x4 นับลูกปัดได้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 เท่าๆกัน

    เมื่อเหลือเวลาเรียนประมาณ 10-15 นาที นักเรียนและครูออกมานำเสนอคำตอบ นำเสนอวิธีคิด(show and share)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น