วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ(การหาร)

การหารคือการจัดกลุ่มของจำนวน ให้ได้กลุ่มล่ะเท่าๆกัน
การสอนการหารเพื่อความเข้าใจ ให้นักเรียนเกิดภาพในสมอง(visaul) แปลความสัมพันธ์ของการหารจำนวนออกมาเป็นภาพ ดังนี้ครับ..
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความสัมพันธ์ 'ตัวเลข' ที่อยู่ภายในวงกลม

ให้นักเรียนบอกว่าเลขที่เห็นในวงกลม
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับทุกๆ จำนวนด้วยกันในวงกลม..

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การดำเนินการจำนวน ชั้น ป.3

ชิ้นงานจากสมุดนักเรียนคนหนึ่งครับ..
ผมกำหนดตัวเลขให้ 4 ตัว ได้แก่ 4  9  8  7 
ให้นักเรียนใช้เครื่องหมาย + , - , x  ดำเนินการตัวเลขทั้ง 4 ให้ได้ผลลัพท์มากที่สุด..
มีมุมคนเก่ง..ให้นักเรียนทำโจทย์การคิดคนละ 1 ข้อครับ..