วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

จำนวนฉงน


สาระที่ 1
จำนวนและการดำเนิดการ

หน่วย จำนวนฉงน

ชง:เล่นจำนวนรวมสิบ โดยครูเขียนจำนวน 0-9 บนกระดานเมื่อชี้จำนวนใด ให้เด็กทายจำนวนที่นำมารวมตัวเลขที่ชี้ได้ 10 พอดี
เชื่อม:ครูให้นักเรียนนำเสนอวิธีการคิดหาคำตอบ โดยใช้คำถามกระตุ้นตลอดเวลา ใครคิดต่างเพราะเหตุใด เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน และวิธีคิดที่หลากหลาย
ใช้:นักเรียนหาคำตอบจากโจทย์จำนวนฉงน เมื่อเสร็จนักเรียนจะช่วยกันเฉลยคำตอบ และแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนส่งครู
ขณะส่งงานครูสอบถามความเข้าใจในทุกๆช่วงโมง


ตัวอย่างชิ้นงาน

จากนั้นให้นักเรียนสร้างโจทย์ด้วยตนเอง

อิสระทางการคิดสร้างสรรค์เติมเต็มตามจินตนาการ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

แผ่นพับความรู้ โดยนักเรียนชั้น ป.1

หน่วยการเรียนรู้จำนวนหรรษา สาระที่ 1จำนวนและการดำเนินการ
การรวม
การหักออก

หน่วยการเรียนรู้ ประมาณค่าพาเพลิน สาระที่ 2 การวัด
เครื่องมือวัดความยาว

การตวง
เวลา

หน่วยการเรียนรู้ ปิรามิดมหัศจรรย์ สาระที่ 3 เรขาคณิต
เรขาคณิต


หน่วยการเรียนรู้ แบบรูปน่าคิด สาระที่ 4 พีชคณิต
แบบรูปและความสัมพันธ์

การนับเพิ่ม
การนับลด