วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

อธิบายกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์LPMP

     นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์(ครูชาญ) สอนอธิบายกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์(วงกลมน่ารู้) ให้กับคุณครูเตือน ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จ.ขอนแก่น เข้าอบรมกับเราที่ห้องเรียน 'กลุ่มสาระคณิตศาสตร์' ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์..

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

นำเสนอชาร์ดความรู้คณิตศาสตร์ โดยพี่ ป.2

ประมวลองค์ความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

ขั้นนำ

- ครูพูดคุยและทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงที่ผ่านมา

- นักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการนำเสนอชาร์ดความรู้ เช่นกำหนดเวลาในการเตรียมความพร้อม สถานที่นำเสนอ การเป็นผู้ฟังที่ดี การเสนอความคิดเห็นและอื่นๆ

ขั้นสอนและลงมือทำ

- นักเรียนที่พร้อมออกไปซ้อมนำเสนอตามสถานที่ตามตนชอบ

- ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมในขณะซ้อม เช่นคำถาม บุคคลิกภาพที่ดีของผู้นำเสนอ

คู่พี่แอนกับพี่มายด์เริ่มซ้อมนำเสนอผลงาน ชาร์ดความรูปเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยเลือกสถานที่บริเวณหน้าเสาธงของเรียน


กลุ่มพี่ซินดี พี่ใบเตย และพี่บีท ซ้อมนำเสนอชาร์ดความรู้เรื่องแผนภูมิ โดยยกตัวอย่างการสร้างแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่งอย่างสวยงาม ใช้พี่ขอนไม้เป็นเก้าอี้นั่งบริเวณหน้าอาคารประถมศึกษา

ขั้นสรุป
- เมื่อถึงเวลาที่กำหนดนักเรียนทุกคนนั่งเป็นวงกลมบริเวณรมไผ่ จากที่เลือกกันแล้วในห้อง
- นักเรียนที่พร้อมนำเสนอชาร์ดความรู้ของกลุ่ม
- ถาม-ตอบ ในสิ่งที่ไม่เข้าใจจากกลุ่มผู้นำเสนอ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่สำคัญอีกครั้ง หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการนำเสนอชาร์ดความรู้

คู่พี่แพรวและพี่ธันวา นำเสนอชาร์ความรู้เรื่องเงิน แบ่งออกเป็นธนบัตร เหรียญ และสตางค์ พร้อมร้องเพลงเกี่ยวกับเงินให้เพื่อนๆฟังและให้เพื่อนร้องไปพร้อมๆ กันอย่างสนุกสนาน

เพลงรวมเงิน

รวมเงิน(ซ้ำ) วันนี้ ถ้าจะให้ดีอย่าให้มีผิดพลาด

ผู้หญิงนั้นเป็นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)

ผู้ชายเก่งกาจเป็น 50 สตางค์ (ซ้ำ)

กลุ่มพี่เพลง พี่ปังปอนด์ และพี่ชมพู่ นำเสนอชาร์ดความรู้เรื่องการคูณ เริ่มจากความหมายคือการบวกเพิ่มทีละเท่าๆกัน และยกตัวอย่างการคูณ พร้อมแม่สูตรคูณที่ได้จากการบวกเพิ่มที่ละเท่าๆกัน เช่น 2x3=2+2+2=6

กลุ่มพี่นัท พี่เพชร และพี่ติ นำเสนอชาร์ความรู้เรื่องการชั่ง มีหน่วยการชั่งเป็นกิโลกรัม กรัมและขีด ยกตัวอย่างการอ่านน้ำหนักจากการชั่ง

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

คณิตศิลป์จากโปรแกรม THE GEOMETER'S SKETCHP(GSP)...

ผลงานของ..
เด็กชายประภวิษณุ์ พิมพ์เชื้อ (ตะวัน ป.5)
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ปีการศึกษา 2553


     ผมเคยสอนนักเรียนที่เรียนชุมนุม 'คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์' ที่ผมสอนเอง เรื่องการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ ผมสอนเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม THE GEOMETER'S SKETCHP(GSP)
    เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาควรศึกษาไว้ เพื่อใช้ให้เป็นในการเรียนรู้ เมื่อเรียนระดับมัธยมศึกษาและจะต่อยอดความรู้ไปจนถึงเรียนคณิตศาสตร์สูง
โปรแกรม GSP สามารถปรับใช้งานระดับพื้นฐานในการคิดคำนวณและการสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ

    พี่ตะวัน : เรียนรู้จากการนำไปฝึกฝนด้วยตนเอง ลองผิด-ลองถูกทำต่อจนเกิดผลงอกงามและสามารถสร้างรูปคณิตศิลป์จาก GSP จนเสร็จสมบูรณ์นำมาให้คุณครูและเพื่อนๆ รับชมได้ ดังภาพที่เห็นครับ...

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชาร์ดความรู้คณิตศาสตร์ โดยพี่ ป.2

ประมวลองค์ความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

ขั้นนำ

     เพื่อทบทวนการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดทั้งปีการศึกษา นักเรียนเสนอเรื่องที่เรียนรู้ผ่านมาแล้วร่วมกันหน้าชั้นเรียน โดยมีครูช่วยประมวลและเขียนชื่อเรื่องต่างๆ บนกระดาน
เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน การวัด เวลา การชั่ง การตวง เงิน เรขาคณิต แผนภูมิ และอื่นๆ

ขั้นสอนและลงมือทำ
- นักเรียนจับสลากเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มละ 2-3 คน
- เลือกเรื่องที่สนใจโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อความหลากหลายของชาร์ดความรู้
- สมาชิกในกลุ่มร่วมลงความคิดเห็นในการจัดรูปแบบของชาร์ด และแบ่งหน้าที่กันทำชิ้นงาน
- สมาชิกทุกคนร่วมกันตรวจเช็คชาร์ดความรู้ก่อนนำส่งครู

    กลุ่ม : พี่อังอัง พี่ปุณ และพี่ปาร์ค ทำชาร์ดความรู้เรื่องเวลา การอ่านเวลาพร้อมยกตัวอย่างนาฬิกาทั้งกลางวันและกลางคืน

     คู่ของ : พี่แอนกับพี่มายด์กับลังช่วยกันทำชาร์ดความรู้ เรื่องรูปเรขาคณิต เช่นรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยมและอื่นๆ


    กลุ่ม : พี่นัท ,พี่เพชร และพี่ใบตาล แบ่งหน้าที่กัน พี่ใบตาลทำหน้าที่หาข้อมูลเพิ่มเติม ให้สองหนุ่มนัทและเพชร เขียนข้อมูลลงไป เพื่อความถูกต้องของข้อมูลเด็กๆ ได้ร่วมการคิดหาหนังสือ มาอ้างอิ่งบอกแหล่งข้อมูล

ขั้นสรุป
     เมื่อเด็กๆ ทำงานเสร็จสมบูรณ์ก็จะทำการตรวจเช็คภายในกลุ่ม ว่าข้อมูลถูกต้องหรือยัง อาจหาหนังสือมาอ้างอิ่งด้วยในการตรวจเช็ค ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจเช็คของแต่ละกลุ่ม พร้อมแล้วนำส่งคุณครู

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

แสดงละครอาชีพในฝัน เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์(ป.4)...

คณิตศาสตร์LPMP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 8 ของ Quarter 4/2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์
      ก่อนสิ้นสุด Quarter 4/2553 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้นำเสนอบทละครเกี่ยวกับอาชีพในฝันของแต่ละคน แล้วครูผู้สอนให้นักเรียนคิดประยุกต์อาชีพของแต่ละคนมาเป็นบทละครสั้น 1 เรื่อง ในชั่วโมงนั้น โดยผมแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน..
    นักเรียนแต่ละคนเริ่มจากเขียนอาชีพในฝันมานำเสนอเพื่อนๆ และครูก่อนที่จะสร้างบทละคร จากนั้นให้นักเรียนเลือกเพื่อนที่อยากอยู่กลุ่มด้วยกันที่สุด 4 - 5 คน แล้วก็เริ่มเขียนบทละครในชั่วโมงนั้นทันที โดยครูสร้างข้อตกลงและให้เขียนบทละครมานำเสนอก่อนภายในเวลา 30 นาที และนำเสนอบทให้ครูและเพื่อนๆ รับฟังทุกคน..
   จากนั้นครูและเพื่อนสมาชิกทุกคนต้องรับฟังข้อเสนอแนะของทุกคนเพื่อนำไปปรับแก้ไขต่อไป เพื่อให้การแสดงละครออกมาอย่างเยี่ยมยอดทุกกลุ่ม..

เล่ากิจกรรมการแสดงละครผ่านภาพนิ่ง
พี่ๆ ป.4 ของโรงเรียนนอกกะลา 
ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ(ขั้นนำ) : ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเล่านำเสนอบทละครของตัวเอง แล้วให้คุณครูและเพื่อนๆ เสนอแนะปรับปรุงจุดไหนของบทละคร..

    พี่ฟิล์ม เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ 5 มานำเสนอบทละครเกี่ยวกับเรื่อง 'ความถนัดของโอลีฟ' เป็นบทละครที่สนุกสนานมากเลยทีเดียวอีก 1 เรื่องครับ..

    พี่สตางค์ : เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ 6 มานำเสนอบทละครเรื่อง 'หรรษา..ตาอาชีพรัก' เพื่อนๆ ให้ความสนใจการนำเสนอเป็นอย่างดี..

  พี่เอินเอิน : เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ 1 ออกมานำเสนอบทละครอาชีพในเนื้อเรื่อง 'แว่นตาน่ารักกับคุณหมอจอมป่วน' เป็นเรื่องที่ทั้ง 4 คน ในกลุ่มลำดับเรื่องออกมาได้เป็นอย่างดีและแสดงละครออกมาอย่างสนุกสนานเช่นทุกๆ กลุ่มเลยทีเดียวครับ..

ขั้นสอนและขั้นสรุป : ในชั่วโมงนี้ครูจัดกิจกรรมโดยการลงมือปฎิบัติจากการเขียนบทแล้วนำเสนอ ก่อนมาสรุปเป็นละคร..
     กลุ่มที่ 1
    พี่เอินเอิน , พี่ฝ้าย , พี่ฟ้า(กัล) , พี่ผึ่ง : กลุ่มนี้กำลังฝึกซ้อมกันอยู่อย่างสนุกสนาน ผมขอแวะเข้ามาเก็บภาพกิจกรรมตามจุกต่างๆ ข้างบริเวณสนามฟุตบอล เหมือนจะมีอาชีพเป็นคุณหมอรวมอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับ..

 กลุ่มที่ 2
   พี่มายด์ , พี่ฟ้า(รุ่ง) , พี่ทิพ , พี่นก : พี่ๆ กลุ่มนี้ฝึกซ้อมกันบริเวณหญ้าริมทางเดิน ได้ยินมาว่ามีอาชีพนักข่าวและนักแสดงรวมอยู่ด้วย..

 กลุ่มที่ 3
   พี่กาย , พี่ปลื้ม , พี่คิงส์ , พี่โอ้ : กลุ่มนี้เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแสดงมาเป็นอย่างดี พี่คิงส์เป็นนักโบราณคดี และพี่โอ้เป็นนักฟุตบอล รวมๆ บทกันแล้วกลุ่มนี้ก็โยงสู่เนื้อหาของคณิตศาสตร์ได้เยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวครับ..

 กลุ่มที่ 4
   พี่เจษฏ์ , พี่ฮ่อ , พี่โปงเหน่ง , พี่นัปการ : กลุ่มนี้ผมได้เก็บภาพกิจกรรมช่วงลงมือแสดงละครเลย กลุ่มนี้ขอคุณครูไปแยกฝึกซ้อม(เก็บเป็นความลับ)
  
   กลุ่มที่หนึ่ง : ก็แสดงละครอาชีพที่เชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้อย่างดี และเพื่อนๆ ทุกคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และมีขอเสนอแนะให้กันทุกกลุ่ม..

   พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ค่อนข้างชอบการแสดงละครเป็นอย่างมาก ผมก็เลยประยุกต์การสอนวิชาคณิตศาสตร์มาปรับให้เป็นบทละคร เพื่อให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของเขาออกมานำเสนอให้ตรงจุดตามความถนัดของผู้เรียนในชั้นนี้ทุกคนครับ..

"สิ่งที่สะท้อนให้เห็นในกิจกรรมก็คือความประทับใจของครูผู้สอน
และความสุขของผู้เรียนทุกคนในกิจกรรมการแสดงละครครั้งนี้" 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผลงานสร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม(ป.2)

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ
     ครูนำตัวอย่างชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้ว มานำเสนอเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากทำชิ้นงาน และเกิดการอยากเรียนรู้

ขั้นลงมือทำ
     นักเรียนออกแบบชิ้นงานของตัวเองตามจินตนาการ เป็นรายบุคคล จากนั้นเลือกสีด้ายที่ต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลวดลาย หรือภาพลงบนแผ่นเฟรมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


     พี่ๆ ป.2 เลือกสีด้ายที่ต้องการ คาดคะแนความยาวของเส้นด้ายให้เหมาะสมกับพื้นที่ต้องการแล้วตัด เพื่อกลับไปทำงานของตนเอง สีด้ายมีอยู่ห้าสีคือ ครีม เหลือง แดง เขียว และน้ำตาล     พี่เพลง กำลังมุ่งมั่นในการรอยด้ายเพื่อกลับไปทำชิ้นงานต่อให้เสร็จ     พี่ยุ้ย ช่วยนำชิ้นส่วนของเพื่อนที่เสร้จแล้ว มาต่อให้สองชิ้นติดกัน
พี่นัท ช่วยนำชิ้นส่วนสี่แผ่นรวมกันแล้ว มาประกอบรวมเป็นผลงานชิ้นใหญ่