วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

ผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2/2554
เมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ไป 1 Quarter แล้วนักเรียนทุกคน จะระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง Quarter โดยที่ครูช่วยในการจัดระบบความรู้อีกครั้ง จากนั้นนักเรียนทุกคนจะสรุปองค์ความรู้ของตนเองออกมาเป็น Mind mapping ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ