วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mind mapping หลังเรียน Q1/2555 ชั้น ป.4


เมื่อเรียนครบ 10 สัปดาห์ นักเรียนชั้น ป. 4 จะสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mind mapping ก่อนเรียน ชั้น ป.4/2555

     คาบแรกของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 
ครูฟ้าให้นักเรียนชั้น ป.4 ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนทุกคน ให้นักเรียนเขียนบอกว่าเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา  เขียนบอกเรื่องที่ชอบในเรื่องที่เคยเรียนผ่านมาว่าชอบเพราะอะไรและเขียนบอก ว่าเรื่องไหนที่คิดว่ายังไม่เข้าใจเท่าที่ควร(ยาก)


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การลบ โดยใช้ชุดแผ่นร้อย ป.1


มีอยู่ 32 ตัดออก 12 จะเหลืออยู่เท่าไร ?
เด็กวาดภาพชุดแผ่นร้อยแทนจำนวนของ 32 แล้วตัดออกจำนวน 12 แล้ววาดจำนวนที่เหลืออยู่พร้อมบอกจำนวนนั้นเป็นตัวเลข ครูใช้ภาษาธรรมชาติที่เด็กเข้าใจง่าย เช่น ตัดออก หายไป ให้ไป หยิบออก โดยครูที่ไม่รีบร้อนในการหาคำตอบ แต่จะให้นักเรียนคิดใคร่ครวญก่อนตอบ ใครคิดต่าง หรือคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด


วาดภาพแสดงวิธีคิด เพื่อสื่อความเข้าใจ พร้อมระบายสีตกแต่งให้ชิ้นงานสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ลงมือทำในสมุดของตนเอง พร้อมกับการแลกเปลี่ยนวิธีคิดกับเพื่อนๆภายกลุ่ม

ตัวอย่างชิ้นงาน การแสดงวิธีคิดที่แตกต่าง เจ้าตัวขอไม่ระบายสีในส่วนที่ตัดออกแล้ว เพื่อให้สามารถมองเห็นจำนวนที่หลืออยู่ได้ง่ายขึ้น โดยพี่ปุญ ชั้นป.1

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุดแผ่นร้อยสร้างความเข้าใจเรื่องจำนวนเมื่อนักเรียนเรียนรู้จากสื่อจริง(ชุดแผ่นร้อย) จนเข้าใจ นักเรียนจะเรียนรู้วาดภาพชุดแผ่นร้อยแทนจำนวน  


โจทย์วัดความเข้าใจของนักเรียน


ครูวัดความเข้าใจอีกครั้งด้วยคำถาม ขณะที่นักเรียนส่งชิ้นงาน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ม.2

Concept 


- อัตราส่วนเป็นการเขียนแทนการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป โดยมีบทนิยามคือ อัตราส่วน x ต่อ y เขียนแทนด้วย x : y

- การเปรียบเทียบปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกัน ไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้ แต่การเปรียบเทียบปริมาณที่มีหน่วยต่างกัน ต้องเขียนหน่วยของแต่ละปริมาณกำกับไว้ด้วย

- การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนใด ๆ สามารถทำได้โดยใช้หลักการคูณและหลักการหาร
- การเปรียบเทียบจำนวนตั้งแต่สามจำนวนขึ้นไป ซึ่งเขียนในรูปอัตราส่วนตั้งแต่สองอัตราส่วนขึ้นไป สามารถเขียนแสดงการเปรียบเทียบด้วยอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน โดยใช้หลักการคูณและหลักการหาร ทำให้อัตราส่วนของปริมาณสิ่งเดียวกัน ในอัตราส่วนสองอัตราส่วนเท่ากัน

- สัดส่วน คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

- ร้อยละ เป็นการเปรียบเทียบจำนวนใดจำนวนหนึ่งกับ 100
  

- การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนและสมการ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบเศษส่วน(ป.6) สอนผ่านสื่อชุดแท่งเศษส่วน


แท่งเศษส่วนสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เศษส่วน
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เศษส่วน เป็นเรื่องที่ครูหลายท่านต้องปวดหัวและไม่รู้ว่าจะใช้สื่อประกอบการสอนรูปแบบใด จึงจะเข้าถึงผู้เรียนได้และนักเรียนจะสนุกกับการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆ
   โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เราได้คิดค้นนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอน ในคราวที่แล้วผู้เขียนได้เขียนนำเสนอเรื่องราวสื่อชุดแผ่นร้อย ในฉบับที่ 75  ในครั้งนี้จะขอนำเสนอการสอนโดยใช้สื่อชุดแท่งเศษส่วน
วัตถุประสงค์
1. ความรู้สึกเชิงจำนวน ของจำนวนที่ไม่เต็มหน่วย
2. เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนการเทียบค่าและการแปลงหน่วย เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
3. เป็นสื่อในการสอน เรื่อง การดำเนินการของจำนวน เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ 

Brainstorm
 นักเรียนมองเห็นภาพว่า ค่าของ 0.125+0.125 = 0.250 หรือ 0.25
 
เด็กๆ มองภาพออกว่า...
0.25%+0.25%+0.25% = 75%
หรือ  0.5%+0.25% = 75%

Peer Assist : เพื่อนช่วยเพื่อน