วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ม.2

Concept 


- อัตราส่วนเป็นการเขียนแทนการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป โดยมีบทนิยามคือ อัตราส่วน x ต่อ y เขียนแทนด้วย x : y

- การเปรียบเทียบปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกัน ไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้ แต่การเปรียบเทียบปริมาณที่มีหน่วยต่างกัน ต้องเขียนหน่วยของแต่ละปริมาณกำกับไว้ด้วย

- การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนใด ๆ สามารถทำได้โดยใช้หลักการคูณและหลักการหาร
- การเปรียบเทียบจำนวนตั้งแต่สามจำนวนขึ้นไป ซึ่งเขียนในรูปอัตราส่วนตั้งแต่สองอัตราส่วนขึ้นไป สามารถเขียนแสดงการเปรียบเทียบด้วยอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน โดยใช้หลักการคูณและหลักการหาร ทำให้อัตราส่วนของปริมาณสิ่งเดียวกัน ในอัตราส่วนสองอัตราส่วนเท่ากัน

- สัดส่วน คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

- ร้อยละ เป็นการเปรียบเทียบจำนวนใดจำนวนหนึ่งกับ 100
  

- การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนและสมการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น