วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554

Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 1...

"สิ้นสุด Quarter ที่ 1"

     โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเรามีการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 Quarter ฉะนั้นใน 1 ปีการศึกษาของทุกๆ ปี โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีทั้งหมด 4 Quarter เราจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงกำหนดให้มีชั่วโมงเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง ซึ่งก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดพอดีหรือบางปีอาจจะเกิน
     เราแบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 Quarter ทำให้มีเวลาพักได้เตรียมตัว เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนอย่างเต็มที่ ในช่วงที่สิ้นสุด Quarter ของทุกๆครั้ง ครูทุกคนในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเราจะมาร่วมประชุมหารือกัน เพื่อช่วยกันการพัฒนาการเรียนการสอนกันทุกๆ Quarter ซึ่งงานแต่ละส่วนในโรงเรียนเราก็จะได้มาพูดคุยประเด็นต่างๆ ให้รับทราบร่วมกัน เราร่วมกันวางแผนงานใน Quarter ต่อไปเป็นอย่างนี้ทุกๆ ปี

     ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นกันครับ ในคาบสุดท้ายของการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอนจะให้นักเรียนทุกคนสรุป Mind Mapping สรุปใน Quarter นั้นๆ ให้คุณครูรับรู้ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนจากชิ้นงานในบางส่วนเพื่อนำมา เป็นเกณฑ์การประเมินต่อไป 
     การประเมินในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เราไม่มีการสอบแต่เราก็มีการเก็บคะแนนอย่างต่อเนื่อง(ทุกๆ วันที่ทำการสอน) เราใช้เกณฑ์การประเมินผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดแล้วโยงเข้ามาสู่เกณฑ์ Rubic ที่ครูผู้สนแต่ละคนทำเกณฑ์ไว้ตามชั้นนั้นๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 1
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553

 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.4
     เนื้อหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการเรียนการสอนมาทั้งสิ้น 11 สัปดาห์ของภาคเรียนที่ 1/2553 นักเรียนได้ใช้ปากกาในการทำชิ้นงานแล้ว และเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อหาหลักที่เรียนผ่านมา 1 Quarter แสดงความเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน


 ชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.5
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะมีความสามารถในการลงสีในชิ้นงานกันทุกคน เนื้อหาที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะสอนเนื้อที่ระบสูงกว่าแต่ไม่เกินความสามารถของนักเรียนทุกๆ คน ผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่ดีทุกๆ คนชิ้นงานตัวแทนพี่ๆ ป.6
     พี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำชิ้นงาน Mind Mapping อย่างมีความสุข เด็กๆ นักเรียนทุกคนต่างโตเป็นพี่ๆ ที่น่ารักของน้องๆ มาปีนี้พี่ๆ ป.6 จะงานหลายๆ อย่างเข้ามามากกว่าปีที่แล้ว แต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบ วางแผนในเรื่องของการจัดลำดับงานและจัดลำดับเรื่องของเวลามากขึ้น

     Mind Mapping สรุปคณิตศาสตร์ Quarter 1 ก็เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่สำคัญของการประเมินในความคืบหน้าของความเข้าใจใน เนื้อหาที่เรียนมาทั้ง 11 สัปดาห์...

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

Mind Mapping ก่อนเรียนคณิตศาสตร์...

     "เปิดเทอมวันแรก"

     ครูและลูกศิษย์ได้พบหน้ากันทุกคนต่างมีความสุขกับการเปิดเรียน นักเรียนทุกคนต่างเกิดอาการตื่นเต้นที่จะได้ลุ้นว่าปีการศึกษานี้จะได้ครูคน ใดมาเป็นครูประจำชั้นของตัวเอง
     กิจกรรมการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน ครูที่สอนแต่ละวิชาต้องเตรียมตัวสอนคาบแรกกันทุกคนของปีการศึกษาใหม่ ผมก็เช่นกันได้เริ่มสอนนักเรียนชั้น ป.4 เป็นคาบแรกก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นชั้นที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจาก ช่วงชั้นที่ 1 แต่นักเรียนชั้น ป.5 และชั้น ป.6 เป็นชั้นที่สอนอยู่แล้วเริ่มรู้สึกคุ้นเคยสนิทกันทุกคน
     คาบแรกของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ผมให้นักเรียนชั้น ป.4 , ป.5 , ป.6 ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนทุกคน ให้นักเรียนเขียนบอกว่าเคยเรียนผ่านเรื่องอะไรมาบ้างแล้ว มีพื้นฐานของความเข้าใจมากน้อยสักเพียงใด เขียนบอกเรื่องที่ชอบในเรื่องที่เคยเรียนผ่านมาว่าชอบเพราะอะไรและเขียน บอกว่าเรื่องไหนที่คิดว่ายังไม่เข้าใจเท่าที่ควร(ยาก)

ตัวอย่างชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนเรียนคณิตศาสตร์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553


ชิ้นงานของตัวแทนพี่ๆ ป.4 
   เนื้อหาของ Mind Mapping อาจจะดูน้อยแต่ระหว่างที่ share กันกับเพื่อนๆ ผมก็ใช้คำถามตรวจเช็คความเข้าใจของนักเรียนทุกคนและเสริมในส่วนที่นักเรียน แต่ละคนสงสัยให้เข้าใจในแนวทางเดียวกัน นักเรียนชั้น ป.4 เปิดเทอมมาคุณครูประจำชั้นยังไม่ให้ใช้ปากกาเลยเขียนด้วยคินสอภาพอาจจะเลือน ลางนะครับ..


ชิ้นงานของตัวแทนพี่ๆ ป.5
   เนื้อหาของ Mind Mapping ดูมีความหลากหลายในเรื่องที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว สามารถอธิบายวิธีการหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่เรียนเมื่อครั้งอยู่ชั้น ป.4 ระดับชั้นนี้ปีที่แล้วผมได้สอนเพลงคณิตศาสตร์สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการส ออนควบคู่ไปด้วย ก็เป็นกิจกรรมที่ดีผ่อนคล้ายให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหนายในเนื้อหาการสอน คณิตศาสตร์มากนัก..


 ชิ้นงานของตัวแทนพี่ๆ ป.6
   เนื้อหา Mind Mapping จะมีเรื่องพื้นที่เป็นหลักเพราะเป็นเนื้อที่เรียนอยู่ชั้น ป.5 เรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะมาก เพราะเป็นเรียนที่สนุกมากครับและการหาพื้นที่นักเรียนยังได้นำไปประยุกต์ใน การใช้แก้ปัญหาในวิถีชีวิตของนักเรียนแต่ละคนได้อีกด้วย..

     เนื้อหาของการเขียนบอกความเข้าใจ ความรู้ที่ได้รับจากปีที่แล้วสื่อออกมาผ่าน Mind Mapping เป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รู้ตัวเองว่าเขารู้เรื่องอะไร อยู่แล้วบ้างและควรให้คุณครูส่งเสริมเรื่องไหนบ้างกับเขา ส่วนครูผู้สอนก็จะได้รับรู้ว่าลูกศิษย์แต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง โดยสังเกตุจากการทำชิ้นงานชิ้นนี้ จากการสอบถามความเข้าใจระหว่างครูกับลูกศิษย์จากงานชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดี ครับ...


อ่านเพิ่มเติม : http://krunongkala.blogspot.com/2010/11/mind-mapping.html


วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

นิทานเรื่อง 'วงกลมง่ายจริงๆ'

     ผลงานของ ด.ญ.จตุพร แสงทอง(พี่แนน ป.6) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
พี่แนนจัดทำชุดความรู้เกี่ยวกับวงกลม ก็เลยแต่งนิทานขึ้นมานำเสนอคุณครู 1 เรื่อง
ในชุดความรู้ ดังนี้ครับ..


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

นับลง 10 มหาสนุก

ครูชาญ แห่งสำนักคณิตศาสตร์นอกกะลา(LPMP) ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อธิบายวิธีเกมนับลง 10 มหาสนุก เพื่อให้คุณครูคณิตศาสตร์นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจ..