วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สี่เหลี่ยมแสนกล(สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์)

สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เฉลย..วิธีคิด(โจทย์ปัญหาระคน(เศษส่วน) ป.6)

ครูป้อมมีต้นทุเรียน 120 ต้น ถูกนำท่วมตายไป 1 ใน 3 ของต้นทุเรียนทั้งหมด หลังจากนั้นจึงปลูกเพิ่มอีก 2 เท่า ของต้นทุเรียนที่ตายไป ถามว่า..ขณะนี้ครูป้อมมีทุเรียนอยู่กี่ต้น?


เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา