วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

นำเสนอชาร์ดความรู้คณิตศาสตร์ โดยพี่ ป.2

ประมวลองค์ความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

ขั้นนำ

- ครูพูดคุยและทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงที่ผ่านมา

- นักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการนำเสนอชาร์ดความรู้ เช่นกำหนดเวลาในการเตรียมความพร้อม สถานที่นำเสนอ การเป็นผู้ฟังที่ดี การเสนอความคิดเห็นและอื่นๆ

ขั้นสอนและลงมือทำ

- นักเรียนที่พร้อมออกไปซ้อมนำเสนอตามสถานที่ตามตนชอบ

- ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมในขณะซ้อม เช่นคำถาม บุคคลิกภาพที่ดีของผู้นำเสนอ

คู่พี่แอนกับพี่มายด์เริ่มซ้อมนำเสนอผลงาน ชาร์ดความรูปเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยเลือกสถานที่บริเวณหน้าเสาธงของเรียน


กลุ่มพี่ซินดี พี่ใบเตย และพี่บีท ซ้อมนำเสนอชาร์ดความรู้เรื่องแผนภูมิ โดยยกตัวอย่างการสร้างแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่งอย่างสวยงาม ใช้พี่ขอนไม้เป็นเก้าอี้นั่งบริเวณหน้าอาคารประถมศึกษา

ขั้นสรุป
- เมื่อถึงเวลาที่กำหนดนักเรียนทุกคนนั่งเป็นวงกลมบริเวณรมไผ่ จากที่เลือกกันแล้วในห้อง
- นักเรียนที่พร้อมนำเสนอชาร์ดความรู้ของกลุ่ม
- ถาม-ตอบ ในสิ่งที่ไม่เข้าใจจากกลุ่มผู้นำเสนอ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่สำคัญอีกครั้ง หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการนำเสนอชาร์ดความรู้

คู่พี่แพรวและพี่ธันวา นำเสนอชาร์ความรู้เรื่องเงิน แบ่งออกเป็นธนบัตร เหรียญ และสตางค์ พร้อมร้องเพลงเกี่ยวกับเงินให้เพื่อนๆฟังและให้เพื่อนร้องไปพร้อมๆ กันอย่างสนุกสนาน

เพลงรวมเงิน

รวมเงิน(ซ้ำ) วันนี้ ถ้าจะให้ดีอย่าให้มีผิดพลาด

ผู้หญิงนั้นเป็นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)

ผู้ชายเก่งกาจเป็น 50 สตางค์ (ซ้ำ)

กลุ่มพี่เพลง พี่ปังปอนด์ และพี่ชมพู่ นำเสนอชาร์ดความรู้เรื่องการคูณ เริ่มจากความหมายคือการบวกเพิ่มทีละเท่าๆกัน และยกตัวอย่างการคูณ พร้อมแม่สูตรคูณที่ได้จากการบวกเพิ่มที่ละเท่าๆกัน เช่น 2x3=2+2+2=6

กลุ่มพี่นัท พี่เพชร และพี่ติ นำเสนอชาร์ความรู้เรื่องการชั่ง มีหน่วยการชั่งเป็นกิโลกรัม กรัมและขีด ยกตัวอย่างการอ่านน้ำหนักจากการชั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น