วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรขาคณิต 2 มิติ(รูปสี่เหลี่ยม)


กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจลักษณะของรูปเรขาคณิต 2 มิติ
ครูจัดนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อศึกษารูปสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกัน 5 รูป
1. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2. สี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
4. สี่เหลี่ยมคางหมู
5. สี่เหลี่ยมรูปว่าว
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและวัดรูปสี่เหลี่ยมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบอก ชื่อของรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะของมุม และด้านทั้งสี่ด้าน นักเรียนระดมความคิดและพูดคุยกันในกลุ่มเขียนสรุปข้อมูลลงกระดาษ ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนข้อมูล และนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างและลักษณะเพิ่มเติม นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้ต่างๆ ลงในสมุดอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น