วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรขาคณิต 2 มิติ(รูปสามเหลี่ยม)


กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจลักษณะของรูปเรขาคณิต 2 มิติ
ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อศึกษารูปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกัน 5 รูป
1. สามเหลี่ยมมุมฉาก
2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
3. สามเหลี่ยมมุมป้าน
4. สามเหลี่ยมด้านเท่า
5. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและวัดรูปสามเหลี่ยมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบอก ชื่อของรูปสามเหลี่ยม ลักษณะของมุม และด้านทั้งสามด้าน นักเรียนระดมความคิดและพูดคุยกันในกลุ่มเขียนสรุปข้อมูลลงกระดาษ ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนข้อมูล และนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ครูใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างและลักษณะเพิ่มเติม นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้ต่างๆ ลงในสมุดอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น