วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตของพี่ๆ ป.1

จุดสร้างสรรค์
การใช้จุดในการสร้างสรรค์รูปภาพที่สวยงาม ตามจินตนาการของเด็กๆ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงตำแหน่ง มองเห็นมิติสัมพันธ์และเกิดการคิดเชื่อมโย จุดหลายๆ จุดทำให้เกิดเส้น และเส้นก็ทำให้เห็นรูปร่าง เมื่อมีความหนา ความลึก ความสูงก่อให้เกิดรูปทรงต่างๆขึ้น
กระบวนการเรียนรู้
ชง
ครูให้นักเรียนดูภาพที่เกิดจากจุดหลายๆ จุด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง เพราะอะไร
เชื่อม

นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยครูจะไม่ผลีผลามบอกคำตอบ แต่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนพบคำตอบด้วยตนเอง และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใครคิดต่าง/ มีความเห็นอย่างอื่นบ้าง ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งทักษะการมองเห็นภาพ, ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผล, ทักษะการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ เและค้นพบวิธีของตนเอง
ใช้
นักเรียนสร้างสรรค์รูปภาพตามจินตนาการโดยใช้จุด และนำเสนอผลงานในชั้นเรียน


เส้นสวยงาน
การใช้เส้นหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างสรรค์รูปภาพที่สวยงาม ตามจินตนาการของเด็กๆ

ตัวอย่างชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น