วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โจทย์คณิต(ยังไม่เข้าใจ)ให้ทวนคิดคนละ 2 ข้อ

การมองเห็นภาพค่าพายหลังจากเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านความเข้าใจ

     ในคาบนี้ผมแจกแผ่นกระดาษหน้าเดียวให้นักเรียนทุกๆ คน ให้เลือกโจทย์ที่คิดว่ายังไม่เข้าใจถ่องแท้มาคนละ 2 ข้อ แล้วนำมา show&share กันกับครูและเพื่อนๆ เมื่อนักเรียนแต่ละคนได้โจทย์มาแล้วผมก็ให้นักเรียนทุกๆ ตกแต่งชิ้นงานผ่านความยากของโจทย์นั้น
     นักเรียนจะได้รับการอธิบายโจทย์ที่ยังไม่เข้าใจจากเพื่อนผู้รู้ในโจทย์ข้อนั้นและครูช่วยเสริมความเข้าใจให้อีกครั้งหลังจากเพื่อนผู้รู้ช่วยอธิบาย(เกิดภาวะการรู้ตัว) ให้นักเรียนแต่ละคนชักถามวิธีคิด ระหว่างเฉลยเสร็จทุกครั้งผมก็จะมีคำถามตรวจเช็คความเข้าใจจากนักเรียนบางคน(สุ่มเลือกนักเรียนทบทวนคำตอบ)  
     นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพทางด้านการกล้าแสดงออก การนำเสนอวิธีคิดของตัวเองและตรวจเช็คคำตอบวิธีคิดของเพื่อนซึ่งอาจจะเป็นวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลาย ส่งผลให้นำไปสู่ความเข้าใจในโจทย์ข้อนั้นๆ เพราะนักเรียนได้ค้นพบวิธีคิดที่เชื่อมโยงไปสู่คำตอบมากกว่า 1 วิธี เกือบทุกครั้งที่นำเสอนโจทย์ครับ สุดท้ายแล้วนักเรียนที่ค้นพบวิธีคิดที่หลากหลายเขาจะเลือกใช้วิธีคิดที่ง่ายที่สุดที่เขาเข้าใจมาเลือกทำในทุกครั้ง..
     
   ปล.โจทย์ข้อนี้ผมให้ทำส่งเป็นการบ้านพร้อมให้นักเรียนนำไปให้คุณแม่ คุณพ่อ หรือผู้ปกครอง ช่วยตรวจเช็คดูความเรียบร้อยของชิ้นงาน พร้อมให้ท่านเซ็นต์รับรองว่าตรวให้แล้วด้วย เช่นดังของพี่ฟ้า(วิ) ป.5 ก็มีลายเซ็นต์อยู่มุมบนด้านขวาครับ..

     ครูจะย้อนถามนักเรียนทุกครั้งหลังนักเรียนร่วมกันจากเฉลยเสร็จว่า "ใครมีวิธีคิดที่แตกต่างบ้างครับ?"

2 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนที่มีความเข้าใจที่ดี จะสามารถอธิบายได้

    ตอบลบ
  2. การเข้าใจอย่างแยบยล เป็นการเข้าใจแบบ 2 ชั้น ครับ

    ตอบลบ