วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ความเข้าใจเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม

กิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยการปฎิบัติ

     ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน ก่อนลงมือทำกิจกรรม ครูมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีความยาว 1 หน่วย เราให้ชื่อเขาว่า พี่ตารางหน่วย

   คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง ถ้านักเรียนต้องติดพี่ตารางหน่วย (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย) ลงไป นักเรียนคิดว่าจะต้องใช้แต่ละรูปจำนวนเท่าไร ทั้งสองรูปต้องใช้จำนวนเท่าไร ก่อนการลงมือปฎิบัติจากสื่อจริง เพื่อสร้างความเข้าใจและหาคำตอบให้กับตัวเอง

     ครูจัดแบ่งนักเรียนจำนวน 28 คนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุมละ 4 คน รับกระดาษใบงานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมพี่ตารางหน่วย
(รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย)

    นักเรียนลงมือติดพี่ตารางหน่วย (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย) ลงให้เติมรูปเรขาคณิตทั้งสองรูป นักเรียนช่วยกันติด และช่วยกันหาวิธีการติดลงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วเขียนสรุปผลลงในช่องว่าที่กำหนดให้

     นักเรียนตรวจเช็คความถูกต้องภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อตรวจเช็คและหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
พี่ตารางหน่วย (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย) เป็นกระดาษสีหน้าเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น