วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

การสำรวจข้อมูล

กิจกรรมยอดนักสืบจิ๋ว

ครูจัดนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม สำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้

1. จำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6
2. จำนวนต้นไม้รอบอาคารเรียนประถมศึกษา 6 ชนิด
3. จำนวนโต๊ะเรียนชั้น ป.1-ป.6
4. จำนวนอุปกรณ์ภายในห้องเรียน 6 อย่าง
5. น้ำหนักและส่วนสูงของเพื่อนภายในกลุ่ม

นักเรียนแต่ละกลุ่มมีเวลา 15 นาที ในการช่วยกันสำรวจข้อมูลดังกล่าว แล้วกลับมาที่ห้องเรียน
เพื่อสร้างตารางสรุปข้อมูลที่ได้มา

นักเรียนร่วมกันสร้างตารางสรุปข้อมูล ที่ไปสำรวจมาภายในกลุ่ม ตรวจเช็คความถูกต้องกันก่อนนำเสนอเพื่อนในชั้นเรียน
แต่ละกลุ่มนำเสนอตารางสรุปข้อมูลจากการสำรวจ แลกเปลี่ยนคำถามและเสนอเพิ่มเติมหน้าชั้นเรียน จากนั้นทุกคนสรุปตารางต่างๆ ลงในสมุดของตนเอง
การบ้านให้นักเรียนทำการสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านของตนเองจำนวน 10 อย่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น