วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

7 ชิ้น มหัศจรรย์

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด..

พี่โรตี ป.3 (ด.ญ.บัณฑิตา ประภาสะโนบล)

พี่คิม ป.2 (ด.ช.พัฒนกาญจน์ สาโรจน์)

พี่แจ๊ป ป.1 (ด.ช.อัครวินท์ เรืองบุญ)

โดยมีกระดาษรูปเรขาคณิตขนาดต่างๆ จำนวน 7 ชิ้นที่ตัดจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียง 1 รูป ให้นักเรียนจัดเรียงกระดาษต่อกันเป็นรูปอะไรก็ได้ ตามความคิดสร้างสรรค์พี่โรตี ป.3 (ด.ญ.บัณฑิตา ประภาสะโนบล)เสร็จแล้วให้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่สร้างขึ้น เช่นเป็นอะไรมีประโยชน์อย่างไร ลักษณะพิเศษเป็นอย่างไร แล้วพบเจอที่ไหนจากนั้นลองให้นักเรียนต่อกลับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังเดิมดู เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด ลองจินตนาการภาพในสมอง ถ้าต่อชิ้นนี้กับชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรแล้วชิ้นอื่นๆจะต่ออย่างไร เช่น พี่คิม ป.2 (ด.ช.พัฒนกาญจน์ สาโรจน์)และ พี่แจ๊ป ป.1 (ด.ช.อัครวินท์ เรืองบุญ) โดยที่ครูพยายามให้นักเรียนได้หาคำตอบด้วยตัวเอง หากยังไม่ได้ครูตั้งคำถามกระตุ้นให้คิด

ถ้าลองหารูปที่วางทับกันได้สนิทจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนก็จะลองทำตามที่ตนคิดกับคำถามของครู เมื่อนักเรียนทำได้กล่าวคำชม(Empower)ในความพยายามของเขา ยอดเยี่ยมมากค่ะ/ทำได้ดีมากค่ะ แล้วถามอีกว่าพี่สังเกตุอย่างไรถึงต่อรูปภาพได้ ครูก็จะสังเกตุเห็นความคิดและจินตนาการของนักเรียนได้

1 ความคิดเห็น: