วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรขาสร้างสรรค์(2มิติ)

กิจกรรมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปเรขาคณิต 2 มิติ
เป็นการวัดความเข้าใจในเรื่องของเรขาคณิต 2 มิติ โดยการตัดกระดาษสีเป็นรูปเรขาคณิต 2 มิติ
แล้วติดแปะลงในกระดาษ A4 เพื่อสร้างรูปสร้างสรรค์ตามจินตนาการ จากนั้นนักเรียนจะได้นำ
สิ่งที่ตนทำมานำเสนอและเล่าเรื่องราวจากภาพที่สร้างขึ้นได้ด้วย เวลาที่นักเรียนลงมือทำจะมี
สมาธิจดจ่อในการตัดและและมีความสุข ครูช่วยในการกล่าวคำชมเมื่อเห็นผลงาน เช่นดีมากค่ะ
เยี่ยมมากค่ะ ภาพสวยงามมากค่ะ ระหว่างการทำงานครูเปิดเพลงบรรเลงคล่อเบาๆ
เช่นเพลงชมสวน

1 ความคิดเห็น: