วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โจทย์คณิตศาสตร์วัดความเข้าใจ(บนกระดาน)...

บางวันของการเรียนการสอน
นักเรียนจะได้ทำโจทย์คณิตฯ บนกระดาน

 
     ในบางวันที่ทำการเรียนการสอนจะมีทั้งกิจกรรม บางวันนักเรียนได้ทำใบงานหรือประดิษย์สิ่งๆ ต่างๆ โจทย์บนกระดานสำคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำงานจากโจทย์ดังกล่าวที่ครูกำหนด

      ระหว่างที่ครูจักกิจกรรมการสอน ครูก็จะสอนผ่านกระดานบ้างหรือลงในโปรแกรมบาง(GSP) ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้แตกต่างกันออกไป ในกิจกรรมที่หลากหลาย

 

     การที่นักเรียนได้นำเสนอวิธีคิดผ่านกระดาน(Show & Share) ให้เพื่อนๆ นักเรียนดูวิธีคิดไปพร้อมๆ กัน นักเรียนจะเห็นมุมมองที่หลากหลาย วิธีคิดหาคำตอบของโจทย์บางข้ออาจจะไม่ได้มีเพียงวิธีเดียว แต่ยังมีวิธีคิดิอื่นๆ จากเพื่อนๆ ของเราก็ยังมี แต่ก็ยังเป็นคำตอบเดียวอยู่เช่นเดิม

     การที่นักเรียนเห็นวิธีการได้มาซึ่งคำตอบที่หลากหลายจะต่อยอดไปสู่ "ความเข้าใจ" การไม่ยึดติดกับวิธีคิดของตัวเอง กล้ายอมรับวิธีคิดที่แตกต่าง สุดท้ายแล้วนักเรียนที่เข้าใจแล้วเขาจะเลือกทำวิธีที่นำปสู่คำตอบที่ถูกต้องเลือกวิธีง่ายที่สุด..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น