วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เรียนรู้ผ่านการคิดโดยการใคร่ครวญในทุกๆ ปัญหา...

" อย่าด่วนที่จะสรุปและบอกคำตอบโดยขาดการใคร่ครวญ
ครุ่นคิดในทุกๆ ปัญหาแล้วจึงสรุป หาคำตอบของปัญหานั้นๆ อย่างมีสติ "


     การสอนที่เน้นความเข้าใจมากกว่าตัวความรู้ เราเชื่อว่าตัวความรู้ไม่ใช่ตัวเป้าหมายหลักในการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจแล้วเขาจะสามารถประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

      รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แนวลำปลายมาศพัฒนา เราสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ผ่านการคิดโดยการใคร่ครวญในทุกๆ ปัญหา โดยเด็กเกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในการแก้ปัญหา

ลำดับการสอนสาระที่ 1 - 5
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
- การแก้ปัญหา
- การให้เหตุผล
- การสื่อสาร
- การมองเห็นภาพ(Visuallization)
- การออกแบบ (Modelling)
- การเห็นความสัมพันธ์ (Patternning)
- การวางแผน (Planing)
- การสรุปองค์ความรู้สู่การนำไปปฏิบัติใช้ (Conclution and Modify)
- การเชื่อมโยงความรู้

สอนให้นักเรียนเข้าใจ Concept

      เรามีรูปแบบการสอนตามพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตรงนี้เราให้ความสำคัญมาก เราออกแบบการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ ตามพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนอยู่ 3 ขั้น ดังนี้..
1. ขั้นรูปธรรม(สิ่อจริง , ปฏิบัติจริง)
2. ขั้นกึ่งรูปธรรม(วาดภาพ)
3. ขั้นสัญลักษณ์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น