วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมคณิตฯ วันที่21/06/2555 (AAR/BAR)

รายงานการประชุมคณิตศาสตร์ 


ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก 


เปิดการประชุมเวลา 16:00 น.

1. ครูป้อมให้ครูแต่ละระดับชั้นเล่าถึงการเรียนการสอน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา(AAR)

ครูฝน : ชั้นป.1 นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน โดยใช้สื่อตัวนับ และชุดแผ่นร้อย ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่า ของจำนวน โดยครูให้นักเรียนทุกคนได้เล่น และสัมผัสสื่อจริงทุกคน ผ่านสถานการณ์ของการแก้ปัญหา(ผ่านนิทาน) เพื่อท้าทาย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใครคิดต่าง หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ /คำตอบนี้ ให้เห็นวิธีการและคำตอบที่หลากหลาย พร้อมกับให้นักเรียนเกิดภาวะการรู้ตัวในคำตอบ หรือความเข้าใจของตนเอง เมื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ร่วมกันกับเพื่อนๆ

ครูฟ้า : ชั้นป.2 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบวก และการลบของจำนวน โดยใช้สื่อชุดแผ่นร้อย โดยครูให้นักเรียนทุกคนได้เล่น และสัมผัสสื่อจริงทุกคน ผ่านสถานการณ์ของการแก้ปัญหา(เรื่องเล่า) เพื่อท้าทาย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใครคิดต่าง

ครูก้อย : ชั้นป.3 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบวก(ไม่มีตัวทด) และการลบของจำนวน(ไม่มีการยืม) โดยใช้สื่อชุดแผ่นร้อย โดยครูให้นักเรียนทุกคนได้เล่น และสัมผัสสื่อจริงทุกคน ผ่านสถานการณ์ของการแก้ปัญหา จากง่ายไปหายาก เพื่อท้าทาย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใครคิดต่าง

ครูฟ้า : ชั้นป.4 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร ของจำนวน โดยผ่านสถานการณ์ของการแก้ปัญหาที่ครูสร้างขึ้น นักเรียนสร้างเอง ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก เพื่อท้าทาย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใครคิดต่าง

ครูเส็ง : ชั้นป.5 นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการบวก การลบ เศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งเศษส่วน รูปภาพเศษส่วน ผ่านสถานการณ์ของการแก้ปัญหา ที่ครูสร้างขึ้น นักเรียนสร้างเอง ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก เพื่อท้าทาย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด ใครคิดต่างนักเรียนออกมาแสดงวิธีคิดที่แตกต่าง เพื่อให้เห็นวิธีการที่หลากหลาย

ครูป้อม : ป.6 นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับ โจทย์ปัญหาสถานการณ์ระคน โดยใช้สื่อแผ่นโจทย์ปัญหา รูปภาพแสดงจำนวน
นักเรียนได้ออกแบบวิธีคิดลงสมุดทดคิด สร้างโจทย์สถานการณ์เอง และจำลองสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหา
ม.1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม นักเรียนได้เรียนผ่านการบูรณาการกับเนื้อหา ม.4 เรื่องช่วงของจำนวน
เด็กๆ มองเห็นภาพทั้ง 8 สถานการณ์ของช่วงจำนวน และสามารถนำมาประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาได้
ม.2 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน / อัตราส่วนต่อเนื่อง เื้นื้อหานี้ใช้เวลาสอนเกือบ 3 สัปดาห์เพราะยังไม่อย่างเร่งรีบ เป็นเนื้อหาที่จำเป็นและปรับประยุกต์ใช้กับแผนธุรกิจของนักเรียน ม.2 ได้ดี และจะต่อด้วยเรื่อง สัดส่วน ร้อยละ..

2. พูดคุยถึงกิจกรรมที่จะทำ เพื่อให้คุณครูทุกท่านไปสังเกตุการณ์สอน ในแต่ละชั้นเรียน (BAR)
- ครูฝนชั้นป.1
 กิจกรรม การแสดงค่าของจำนวนโดยใช้ชุดแผ่นร้อย

ชง: ครูใช้ Story line เชื่อมโยงสู่สถานการณ์การแก้โจทย์ปัญหา โดยการติดโจทย์บนกระดานที่หลากหลาย ทั้งตัวเลข รูปภาพสลับกันไป เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการวาดภาพชุดแผนร้อยแทนค่าของจำนวน

เชื่อม: นักเรียนออกมาแสดงวิธีคิดหาคำตอบร่วมกันหน้าชั้นเรียน โดยการติดชุดแผ่นร้อย วาดภาพชุดแผนร้อย และเขียนจำนวนตัวเลข ครูใช้คำถามกระตุ้นใครคิดต่าง หรือมีความคิดเห็นอย่างไร

ใช้: นักเรียนทำใบงาน ในลักษณะโจทย์ที่ยากขึ้น

- ครูก้อยชั้นป.3
 กิจกรรม การลบที่มีการยืม

ชง: ครูใช้ Story line เชื่อมโยงสู่สถานการณ์การแก้โจทย์ปัญหา โดยการติดโจทย์บนกระดานสองข้อและใช้สื่อแผ่นร้อย

เชื่อม: นักเรียนออกมาแสดงวิธีคิดหาคำตอบร่วมกันหน้าชั้นเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นใครคิดต่าง หรือมีความคิดเห็นอย่างไร

ใช้: นักเรียนทำใบงาน ในลักษณะโจทย์ที่ยากขึ้น

- ครูฟ้าชั้นป.4
 กิจกรรม โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
 ชง: ครูใช้การเล่าเรื่อง เชื่อมโยงสู่สถานการณ์การแก้โจทย์ปัญหา จำลองสถานการณ์ครูฟ้าไปซื้อสังฆทาน เพื่อไปทำบุญ โดยติดป้ายราคาของสิ่งคาแต่ละชนิดบนกระดาน และโจทย์ที่นักเรียนช่วยกันตั้งขึ้น

เชื่อม: นักเรียนออกมาแสดงวิธีคิดหาคำตอบร่วมกันหน้าชั้นเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นใครคิดต่าง หรือมีความคิดเห็นอย่างไร

ใช้: นักเรียนแก้โจทย์ปัญหา ลักษณะของโจทย์ที่ยากขึ้น และสร้างโจทย์ขึ้นเอง

ปิดการประชุม 17:00 น.


ครูฝน 
บันทึกการประชุม
 
  ครูป้อม  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น