วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อัตราส่วนที่เท่ากัน / อัตราส่วนต่อเนื่อง โจทย์เสริมคณิตฯ ม.2

   ส่งเสริมเด็กนักเรียนที่เรียนรู้เร็วและกลุ่มเด็กที่เรียนรู้ช้า มีโจทย์เสริมให้นักเรียนนำกลับไปคิด ทบทวนความเข้าใจทุกเรื่องหลังครูสอนจบในสาระนั้นๆ "คณิตศาสตร์นอกกะลา"

เสริม 1

ให้อัตราส่วนต่อไปนี้ให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ
      1        15 : 25           =  ……………………           
     2        32 : 8             =  ……………………           
     3        52 : 156         =  ……………………
     4        0.3 : 1.8         =  ……………………
     5        63 : 315         =  ……………………           


ลองหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้มา  2  อัตราส่วน
      1        1 : 3               =………………          =………………        
     2        9 : 4               =………………          =………………    
     3        14 : 21           =………………          =………………     
     4        28 : 42           =………………          =………………     
     5        72 : 12           =………………          =………………    
เสริม 2
1. เหล็กเส้นยาว  30  เมตร แบ่งออกเป็น  ส่วน โดยมีอัตราส่วนความยาวของเหล็กเส้นทั้งสาม 
เท่ากับ 
4  :  5  :  6  จงหาความยาวของเหล็กเส้นทั้งสามเส้น

2.ในการปลูกพืชโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  มีพื้นที่ปลูกข้าวต่อพื้นที่ปลูกข้าวโพด   เท่ากับ  3 : 2  และมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดต่อพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง เท่ากับ  7 : 4  ถ้าเขาปลูกข้าว  42  ไร่  พื้นที่ปลูกพืชทั้งหมดเป็นเท่าไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น