วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การเรียนรู้เรื่องการตวงของพี่ๆ ป.1

นักเรียนคาดเดาปริมาณของน้ำในภาชนะแต่ชนิด เปรียบเทียบและเรียงลำดับ มาก-น้อย โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง


คาดเดาการตวงโดยใช้อุปกรณ์ (ช้อน) ก่อนการตวงจริงทดลองการตวงจริงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
เพื่อความเข้าใจสรุปผลการตวงจริง แล้วนำเสนอในชั้นเรียน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
นักเรียนบันทึกข้อมูลที่สรุปได้ลงสมุดของตนเอง

1 ความคิดเห็น: