วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 'เลขฐาน ม.1'

สอนคณิตศาสตร์นอกกะลา ม.1
week 8 ภาคเรียนที่ 1/2554

  ช่วงนี้ที่มัธยมมีโครงการผู้ปกครองอาสาการสอนในหน่วยของ 'เลขฐาน' ก็เลยได้เกินเวลาเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งต่อเด็กๆ ม.1 ทุกคน
  มาปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนขั้นสอนเป็นกระบวนการใหม่ ดังนี้ครับ..

    ขั้นสอน หมายถึง การที่ครูจัดกระทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการ ดังนี้

กระบวนการชง หมายถึง ขั้นที่ครูตั้งโจทย์ปัญหาให้นักเรียนคิด เผชิญปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู้ผ่านการคิดและการลงมือปฏิบัติ
กระบวนการเชื่อม หมายถึง การเสนอแนวความคิดแก้โจทย์ปัญหาของตนเองมานำเสนอผู้อื่น หลังจากนั้นแต่ละคนก็ตรวจสอบแนวความคิดของกันและกัน แล้วหาข้อสรุปในวิธีการที่ทุกคนยอมรับ ซึ่งจะทำให้มีมุมมองที่กว้างมากขึ้น
 กระบวนการใช้ หมายถึง การที่ได้นำแนวความคิดมากใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบอื่นที่ยากขึ้น เลือกหรือการปรับประยุกต์แนวความคิดของทุกคนมาเป็นแนวความคิดของเราเอง เพื่อให้นำไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์
 
กิจกรรมการเรียนเรื่อง 'เลขฐาน'
ขั้นสอน..
ชง : ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของเลขฐาน แล้วถ้าหากไม่มีเลขฐานจะเป็นไปได้ไหม จะเกิดอะไรขึ้น? ให้นักเรียนบอกเหตุผล นำเสนอแนวคิด ก่อนที่ครูให้นักเรียนคิดโจทย์เกี่ยวกับเลขฐาน การบอกความหมายเลขฐาน การเปลี่ยนเลขฐาน เช่น กำหนดให้ (11011100)ฐาน 2 = (...?...)ฐาน5 = (...?...)ฐาน6 = (...?...)ฐาน3 = (...?...)ฐาน4  เป็นต้น ..

เชื่อม : ครูให้นักนำเสนอแนวคิด ของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนนำเสนอแนวคิดให้เพื่อนๆ Share วิธีคิดที่แตกต่างของนักเรียนที่เสนอแนวคิด(Concept) ให้นักเรียนลองสังเกตุวิธีคิดของเพื่อนๆ แต่ละคนที่ได้มาซึ่งคำตอบเดียวกัน ให้นักเรียนลองเลือกใช้วิธีคิดที่ตนเองยอมรับและคิดว่าถนัดที่สุดมาลองใช้ ครูให้นักเรียนทุกคนทำโจทยลักษณะเดียวกันอีกครั้งในวิธีคิดที่ตนเองเลือกมา ก่อนสอบถามดูความเข้าใจก่อนให้ทำงาน

ใช้ : ครูให้โจทย์ที่ยากขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนทำงานโดยใช้วิธีคิดที่ตัวเองถนัดมาปรับใช้แก้ปัญหาสถานการณ์..


ตัวอย่างคลิปนำเสนอความเข้าใจ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น