วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สี่เหลี่ยมแสนกล(สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์)

สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
- มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น