วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

  การสอนเรื่อง 'เศษส่วน' เป็นเรื่องที่ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มักมีปัญหาในการอธิบาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และมักจะได้ยินคำถามที่ว่า
"ทำไมต้องเมื่อเราเปลี่ยนการคูณเป็นการหาร ทำไมต้องกลับเศษเป็นส่วนด้วย"
"การหารเศษส่วนกับเศษส่วน ทำไมค่าจึงมักจะเพิ่มขึ้น"
"การบวกลบเศษส่วน ทำไมเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อน จึงจะหาคำตอบได้"
การสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เป็นการสอนคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งให้เกิดทักษะที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving), ทักษะการมองเห็นภาพหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่(Patterning), ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการให้เหตุผล(Creative Thinking and Reasoning) และทักษะการสื่อสาร(Communication) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพบวิธีหรือคาตอบเอง(Meta cognition) การสอนคณิตศาสตร์ที่นี้จึงให้ความสาคัญที่เข้าใจความคิดรวบยอดก่อน และค้นหาวิธีที่หลากหลายร่วมกัน วิธีการที่ได้จึงเป็นคาตอบที่สาคัญกว่าคาตอบจริงๆ

ตัวอย่างชิ้นงานจากสมุดของนักเรียน
การบวกเศษส่วน
  1. ฉันมีขนมปัง 2/5 ชิ้น แม่ให้อีก 1/3 ชิ้น รวมฉันมีขนมปังเท่าไร?

การลบเศษส่วน
  2. ฉันมีขนมปัง 4/5 ชิ้น แบ่งให้น้อง 1/2 ชิ้น ฉันจะเหลือขนมปังเท่าไร?

การคูณเศษส่วน
  3. เพิ่มขนมปังทีละ 4/5 ชิ้น จำนวน 2/3 ชิ้น ฉันจะมีขนมปังเท่าไร?

การหารเศษส่วน
  4. พ่อมีขนมปัง 8/9 ชิ้น แบ่งเป็นกลุ่มละ 1/2 ชิ้น จะได้กี่กลุ่มเหลือเศษเท่าใด?

ตัวอย่าง Clip VDO อธิบายการสอนเศษส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น